spoorverdubbeling heerlen landgraaf

Een directe treinverbinding tussen Luik, Maastricht en Aken wordt mogelijk nu een belangrijk spoortraject tussen Heerlen en Landgraaf wordt verdubbeld. Daarover heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu afspraken gemaakt met regiobestuurders.

De Rijksoverheid, provincie Limburg en de regio investeren samen in de noodzakelijke uitbreiding van het spoor. Dat maakt de weg vrij voor goede internationale verbindingen in de regio op korte termijn en nog snellere intercity verbindingen op de langere termijn.

Lees verder
heerlen-landgraaf

besluitvorming spoorverdubbeling vertraagd

10/16/2019
Besluitvorming Spoorverdubbeling vertraagd
De provinciale besluitvorming inzake het project Spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf is enkele maanden vertraagd. De oorzaak is dat er onduidelijkheid is ontstaan in de wijze waarop we om dienen te gaan met het onderdeel stikstofdepositie binnen het project.
heerlen-landgraaf
1

Advies commissie m.e.r.: onderzoek maatregelen om geluid- en trillingshinder te beperken

06/24/2019
onderzoek maatregelen om geluid- en trillingshinder te beperken
Vorige week stuurde de commissie m.e.
heerlen-landgraaf
6

Uitnodiging: inloopavond op maandag 15 april

03/29/2019
Inloopavond op maandag 15 april
Sinds gisteren liggen het ontwerp-inpassingsplan met milieueffectrapportage en bijbehorende stukken zes weken voor iedereen ter inzage. Tot en met donderdag 9 mei 2019 om precies te zijn.
heerlen-landgraaf

Kennisgeving terinzagelegging ontwerp-inpassingsplan: spoorverdubbeling heerlen-landgraaf en milieueffectrapportage met bijbehorende stukken

03/28/2019
Spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf en milieueffectrapportage met bijbehorende stukken
Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat zij op 19 maart 2019 het ontwerp-inpassingsplan ‘Spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf’ hebben vastgesteld.
heerlen-landgraaf

Concept-PIP & MER: vastgesteld door gedeputeerde staten

03/21/2019
vastgesteld door Gedeputeerde Staten
Het project Spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf is in een belangrijke fase aangekomen. Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg heeft op 19 maart 2019 het ontwerp-PIP en MER vastgesteld dat op 28 maart wordt gepubliceerd.
eureka
7

Lennard van Damme: startschot voor de drielandentrein

01/23/2019
Startschot voor de Drielandentrein
Op zondag 27 januari is het dan eindelijk zover: de langverwachte start van de directe treinverbinding tussen Maastricht en Aachen via Heerlen.

Deze planning kan mogelijk bijgesteld worden (door zaken die we nu niet kunnen voorzien), daarom kunt u aan onderstaand schema geen rechten ontlenen. Vragen kunt u hier stellen.

Krijg ik schade door de werkzaamheden en het toekomstig treinverkeer?

Lees verder

Er komt een gedegen nulmeting voor de aanvang van de werkzaamheden. Dat is een opname van het geluid, de trillingen en de staat van de woningen. Deze vormen een solide basis wanneer in de toekomst blijkt dat er schade is ontstaan door werkzaamheden en/of het gebruik van het baanvak.

Lees verder

Waarom stopt het dubbelspoor in Landgraaf en gaat het niet verder naar Duitsland?

Lees verder

Uit onderzoek blijkt dat het aanleggen van dubbelspoor tussen Heerlen en Landgraaf voldoende flexibiliteit geeft in de dienstregeling om alle gewenste ontwikkelingen op het spoor af te wikkelen. Misschien wijzigt dit in de toekomst nog eens, maar vooralsnog is het voldoende om alleen dit deel van het enkelsporige baanvak Heerlen-Herzogenrath te verdubbelen.

Lees verder

Wat betekenen NRD, PIP en MER?

Lees verder

Wat betekenen NRD, PIP, MER?

NRD staat voor Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Deze notitie beantwoordt de vraag welke onderzoeken de provincie wil gaan uitvoeren en hoe gedetailleerd. Onderzoeken naar geluid, trillingen, ecologie, landschap en ecologie bijvoorbeeld. De NRD is een eerste stap in de procedure van de MER en het PIP.

Omwonenden en belanghebbenden kunnen hun zienswijzen over de gewenste onderzoeken, de varianten en de diepgang kenbaar maken. Bewonersgroepen worden ook actief betrokken bij de planvorming en geïnformeerd over de voortgang van de besluitvoorbereiding.

PIP staat voor Provinciaal InpassingsPlan. De spoorverdubbeling wordt planologisch geregeld in een PIP. De verwachting is dat het extra spoor niet overal zal passen in de ruimte die er nu is. Voor een verantwoord besluit is een goede ruimtelijke onderbouwing nodig en inzicht in de gevolgen voor het milieu. Omdat het spoortraject door Heerlen en Landgraaf loopt, zijn er praktische voordelen om dat te regelen in een provinciaal inpassingsplan in plaats van via twee aparte gemeentelijke bestemmingsplannen.

MER staat voor Milieueffectrapportage. Voordat er een besluit valt over de spoorverdubbeling Heerlen- Landgraaf worden de effecten op milieu en omgeving zoals geluid en trillingen onderzocht en in beeld gebracht in de MER.

Lees verder

Goede grensoverschrijdende spoorverbindingen zijn belangrijk voor onze provincies. We kunnen ons voorstellen dat u, als bewoner, ondernemer of bezoeker, hierover vragen heeft, of dat u wilt laten weten wat u ervan vindt. Heeft u vragen of suggesties? Bent u ergens bezorgd over? Wij horen graag van u.

Lars Vervoort

lars vervoort

omgevingsmanager

l.vervoort@eurekarail.net 06-13724976
Katja Huijsmans

katja huijsmans

omgevingscommunicatie

k.huijsmans@eurekarail.net 06-46194123