heerlen-landgraaf

kennisgeving: vaststelling provinciaal inpassingsplan svhl

Op 6 april hebben Provinciale Staten het Provinciaal Inpassingsplan ‘Spoorverdubbeling Heerlen Landgraaf’ gewijzigd vastgesteld. Het vaststellingsbesluit en het provinciaal inpassingsplan ‘Spoorverdubbeling Heerlen Landgraaf’ liggen samen met alle bijbehorende stukken, inclusief MER, van 16 april t/m 29 mei 2020 voor iedereen ter inzage.

Vanwege de Corona-maatregelen helaas geen inloopavond

Naar aanleiding van de vaststelling was het de bedoeling om – zoals u van ons bent gewend – een inloopavond te organiseren. Daar hadden we u graag van meer uitleg voorzien en al uw vragen beantwoord. Gezien de Corona-maatregelen lukt dat helaas niet. Heeft u vragen over de stukken? Neem contact op met omgevingsmanager Lars Vervoort. Wellicht kan hij u telefonisch helpen of anders via een afspraak op ons informatiecentrum.
Telefoonnummer: 06-13724976 en e-mailadres: l.vervoort@eurekarail.net.

Hieronder volgt de tekst en informatie zoals vandaag gepubliceerd in de Staatscourant:

Algemeen

Gedeputeerde Staten van Limburg maken, gelet op het bepaalde in artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat Provinciale Staten van Limburg 6 april 2020 met toepassing van artikel 3.26 Wro het provinciaal inpassingsplan ‘Spoorverdubbeling Heerlen – Landgraaf’ gewijzigd hebben vastgesteld.

Het provinciaal inpassingsplan (PIP) is ten opzichte van het ontwerp-inpassingsplan gewijzigd vastgesteld. Deze wijzigingen zien onder andere op de regels, verbeelding, toelichting en onderliggende onderzoeken bij het PIP. In de Nota van Zienswijzen Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan en Milieueffectrapport ‘Spoorverdubbeling Heerlen – Landgraaf ‘ en de Nota van Wijzigingen ontwerp Provinciaal Inpassingsplan en milieueffectrapport ‘Spoorverdubbeling Heerlen Landgraaf’ is toegelicht welke wijzigingen zijn doorgevoerd en in hoeverre ingediende zienswijzen op het ontwerp- PIP aanleiding hebben gegeven tot wijziging van het PIP.

In een aantal stukken is de vaststellingsdatum 3 april 2020 opgenomen. Vanwege de Coronamaatregelen kon de betreffende vergadering van Provinciale Staten op 3 april 2020 niet geopend worden en heeft de besluitvorming over dit plan op 6 april 2020 plaatsgevonden. Daar waar 3 april 2020 in de stukken staat dient 6 april 2020 gelezen te worden.

Achtergrond

Een PIP is vergelijkbaar met een bestemmingsplan. Het PIP Spoorverdubbeling Heerlen Landgraaf maakt de verdubbeling van het spoor tussen station Heerlen en station Landgraaf mogelijk teneinde het personenvervoer tussen Nederland en Duitsland per spoor te verbeteren. Om een tweede internationale passagierstrein per uur tussen Maastricht in Aachen te laten rijden is er een capaciteitsuitbreiding van het spoor tussen Heerlen en Landgraaf nodig. Het plangebied van het inpassingsplan is gelegen in de gemeenten Heerlen en Landgraaf in de Provincie Limburg en beslaat het spoorgebied tussen station Heerlen tot aan station Landgraaf.

Milieueffectrapportage
De spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf wordt juridisch-planologisch geregeld via een provinciaal inpassingsplan. Hoewel de ingrepen op het tracé niet direct m.e.r.-plichtig zijn, is er gelet op de aard en de omvang toch voor gekozen om voor het gehele tracé van station Heerlen tot aan de grens met Duitsland een milieueffectrapportage uit te voeren. Daarnaast is de m.e.r.-procedure gestart omdat eventuele significante effecten op Natura 2000 gebieden op voorhand niet uit te sluiten waren. Vanuit dit oogpunt is een passende beoordeling (Wnb) opgesteld en volgt een directe m.e.r. – plicht uit artikel 7.2a Wet milieubeheer.

Het Milieueffectrapport (MER) is eveneens gewijzigd ten opzichte van de versie die tezamen met het ontwerp–PIP Spoorverdubbeling Heerlen – Landgraaf ter inzage lag. Deze wijzigingen zien onder andere op een tweetal aanvullingen op het MER naar aanleiding van het advies van de commissie voor de milieueffectrapportage en een geactualiseerd natuurrapport naar aanleiding van de van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State over het programma aanpak Stikstof . In de Nota van Zienswijzen Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan en Milieueffectrapport ‘Spoorverdubbeling Heerlen – Landgraaf ‘ en de Nota van Wijzigingen ontwerp Provinciaal Inpassingsplan en milieueffectrapport ‘Spoorverdubbeling Heerlen Landgraaf’ is toegelicht welke wijzigingen zijn doorgevoerd en in hoeverre ingediende zienswijzen op het MER behorende bij het ontwerp- PIP aanleiding hebben gegeven tot wijziging van het MER.

Foto:

Inzage

Het vaststellingsbesluit en het provinciaal inpassingsplan ‘Spoorverdubbeling Heerlen Landgraaf,’ liggen samen met alle bijbehorende stukken (inclusief MER) met ingang van 16 april 2020 tot en met 29 mei 2020 voor een ieder ter inzage in:

  • het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht op werkdagen van 07.30u tot 18.30u. LET OP: zolang de maatregelen rondom Corona van kracht zijn, zijn de openingstijden afwijkend en zijn de stukken uitsluitend op afspraak in te zien 043-389 99 99;
  • het gemeentehuis van Heerlen, Geleenstraat 27, Heerlen op maandag, dinsdag en vrijdag van 8.30u tot 16.00u en op woensdag en donderdag van 8.30u tot 20.00u; LET OP: zolang de maatregelen rondom Corona van kracht zijn, zijn de openingstijden afwijkend en zijn de stukken uitsluitend op afspraak in te zien 045-560 50 40;
  • het gemeentehuis van Landgraaf, Sweelinckplein 1, Landgraaf op werkdagen van 8.30u tot 17.00u;
  • het gemeentehuis van Kerkrade, Markt 33, Kerkrade van maandag tot en met donderdag: 8.30u tot 17.00u en vrijdag: 8.30u tot 12.00u. LET OP: zolang de maatregelen rondom Corona van kracht zijn, zijn de openingstijden afwijkend en zijn de stukken uitsluitend op afspraak in te zien 045-567 67 67.

De stukken met betrekking tot het provinciaal inpassingsplan zijn (in de loop van donderdag 16 april) ook digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.9931.PIPSVHL-VG01

Beroep

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. Deze beroepstermijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd.

Gedurende de beroepstermijn kan tegen het besluit tot vaststelling van het inpassingsplan ‘Spoorverdubbeling Heerlen – Landgraaf’ beroep worden ingesteld door belanghebbenden die binnen de in de wet gestelde termijn een zienswijze naar voren hebben gebracht tegen het ontwerp-inpassingsplan. Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht tegen het ontwerp-inpassingsplan, kunnen ook beroep instellen.

Het inpassingsplan, inclusief MER,  is ten opzichte van het ontwerp-inpassingsplan gewijzigd vastgesteld (zie hiervoor). Door belanghebbenden kan ook tegen deze wijzigingen beroep worden ingesteld. Eventuele beroepen dienen te worden gericht aan:
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de redenen van het beroep (motivering).

Op het besluit tot vaststelling van bovenvermeld(e) inpassingsplan en omgevingsvergunning is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Voor de beroepsprocedure betekent dit onder andere dat de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen en dat deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Tevens wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend.

Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld kunnen de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tevens verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een dergelijk verzoek is aan de orde indien er, gelet op de betrokken belangen, sprake is van onverwijlde spoed. In dat geval wordt de inwerkingtreding van de besluiten opgeschort totdat de rechter hierover een besluit heeft genomen. Verzoekschriften dienen te worden gericht aan:
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019

2500 EA Den Haag

Meer informatie over het instellen van beroep treft u aan op www.raadvanstate.nl.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het inpassingsplan treedt ingevolge artikel 3.8 lid 5 Wro in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking totdat op dat verzoek is beslist.

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met mevrouw L.A.M. Baeten,  lam.baeten@prvlimburg.nl, telefoonnummer: 06 – 21 83 60 30