heerlen-landgraaf

kennisgeving terinzagelegging ontwerp-inpassingsplan: spoorverdubbeling heerlen-landgraaf en milieueffectrapportage met bijbehorende stukken

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat zij op 19 maart 2019 het ontwerp-inpassingsplan ‘Spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf’ hebben vastgesteld. Gelet op het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, maken Gedeputeerde Staten bekend dat dit ontwerp-inpassingsplan met milieueffectrapportage en bijbehorende stukken vanaf donderdag 28 maart 2019 tot en met donderdag 9 mei 2019 voor een ieder ter inzage ligt.

Om een tweede internationale passagierstrein per uur tussen Maastricht en Aachen te laten rijden, is een capaciteitsuitbreiding van het spoor tussen Heerlen en Landgraaf nodig. Het plangebied van het inpassingsplan is gelegen in de gemeenten Heerlen en Landgraaf in de provincie Limburg en beslaat het spoorgebied tussen station Heerlen en station Landgraaf.

De spoorverdubbeling Heerlen – Landgraaf wordt juridisch-planologisch mogelijk gemaakt via een provinciaal inpassingsplan. Hoewel de ingrepen op het tracé niet direct m.e.r.-plichtig zijn, is er gelet op de aard en omvang toch voor gekozen om voor het gehele tracé van station Heerlen tot aan de grens met Duitsland een milieueffectrapportage uit te voeren. Daarnaast is de m.e.r.-procedure gestart omdat eventuele significante effecten op Natura 2000 gebieden op voorhand niet uit te sluiten waren. Vanuit dit oogpunt is een passende beoordeling (Wnb) opgesteld en volgt een directe m.e.r. – plicht uit artikel 7.2a Wet milieubeheer.

Terinzagelegging

Het ontwerp-inpassingsplan ‘Spoorverdubbeling Heerlen – Landgraaf’ en milieueffectrapportage met bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 28 maart 2019 tot en met donderdag 9 mei 2019 voor een ieder ter inzage in:

  • het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht op werkdagen van 07.30 uur tot 18.30 uur;
  • het gemeentehuis van Heerlen, Geleenstraat 27, Heerlen op maandag, dinsdag en vrijdag van 8.30 uur tot 16.00 uur en op woensdag en donderdag van 8.30 uur tot 20.00 uur;
  • het gemeentehuis van Landgraaf, Sweelinckplein 1, Landgraaf op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur en op donderdag van 8.30 uur tot 19.00 uur.

Alle stukken zijn ook digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer: NL.IMRO.9931.PIPSVHL-ON01.

Zie: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.9931.PIPSVHL-ON01)

Informatiebijeenkomst

Op maandag 15 april 2019 vindt tussen 18.00 uur en 21.00 uur een informatiebijeenkomst plaats in het gemeentehuis van Landgraaf aan het Sweelinckplein 1 in Landgraaf.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen ten aanzien van het ontwerp-inpassingsplan kenbaar maken. Bij voorkeur gebeurt dit schriftelijk maar desgewenst mogen de zienswijzen ook mondeling kenbaar worden gemaakt. Het elektronisch indienen van zienswijzen (bijvoorbeeld per e-mail) is uitgesloten.

Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan:
Provinciale Staten van Limburg
Gedeputeerde Staten van Limburg
mevrouw L.A.M. Baeten
Postbus 5700 6202 MA Maastricht
o.v.v. Zienswijze ontwerp-inpassingsplan ‘Spoorverdubbeling Heerlen – Landgraaf.’

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan voor het einde van de inzagetermijn een afspraak worden gemaakt met mevrouw L.A.M. Baeten, telefoonnummer: 06 – 21 83 60 30. Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u om uiterlijk één week voor het einde van de inzagetermijn telefonisch contact op te nemen.

Vervolgprodecure

Na afloop van de zienswijzentermijn worden alle zienswijzen verwerkt in een zienswijzennota, die na besluitvorming door Provinciale Staten aan alle indieners van een zienswijze wordt toegezonden. De ingediende zienswijzen worden afgewogen en bij de besluitvorming over de vaststelling van het definitieve provinciale inpassingsplan betrokken.

Na vaststelling zullen het inpassingsplan en bijbehorende stukken vervolgens gedurende een termijn van zes weken ter inzage worden gelegd. Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze over het ontwerp-inpassingsplan hebben ingediend, alsmede belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest dit tijdig te doen, tegen het vastgestelde inpassingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor zover het besluit wijzigingen bevat ten opzichte van het ontwerp-inpassingsplan kan door belanghebbenden beroep ten aanzien van deze wijzigingen worden ingesteld.

Van deze terinzagelegging en de beroepsmogelijkheid wordt te zijner tijd afzonderlijk kennis gegeven. Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet is op dit besluit van toepassing.

Nadere informatie

Voor nadere informatie over de ter inzage liggende documenten kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met mevrouw L.A.M. Baeten, telefoonnummer: 06 – 21 83 60 30.

Hieronder vindt u de volgende documenten:

  • Verbeelding PIP
  • MER Heerlen-Grens Hoofdrapport
  • Beeldkwaliteitsplan
  • Toelichting
  • Planregels

Kijk voor alle andere documenten en bijlagen op:  http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.9931.PIPSVHL-ON01)