heerlen-landgraaf

advies commissie m.e.r.: onderzoek maatregelen om geluid- en trillingshinder te beperken

Vorige week stuurde de commissie m.e.r. een persbericht uit. Hierin staat dat de Commissie m.e.r. het milieueffectrapport voor de verdubbeling van de spoorlijn tussen Heerlen en Landgraaf heeft beoordeeld. Zij adviseert het rapport aan te vullen met informatie over maatregelen om geluidhinder en hinder door trillingen te beperken.

De spoorverdubbeling Heerlen–Landgraaf wordt juridisch-planologisch mogelijk gemaakt via een Provinciaal Inpassingsplan (PIP).  Beschouw dit als een bestemmingsplan op provinciaal niveau. Het ontwerp-PIP Spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf en daarbij behorende milieueffectrapportage hebben in de periode 27 maart t/m 9 mei 2019 voor eenieder ter inzage gelegen.

Over de milieueffectrapportage

De milieueffectrapportage (m.e.r.) is opgesteld om de milieueffecten in beeld te brengen en volwaardig mee te laten wegen bij de besluitvorming over het PIP.  In het milieueffectrapport (MER) zijn de onderzoeksresultaten opgenomen. Daarin staan de effecten op de kwaliteit van het woon- en leefmilieu centraal. Het gaat daarbij om onderzoek m.b.t. de milieuaspecten geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid en trillingen. Daarbij hebben we de effecten op de natuurlijke omgeving (bodem, water, ecologie en archeologie) en de stedelijke omgeving (landschap, cultuurhistorie en stedenbouw/ruimtelijke kwaliteit en ruimtelijke functies) zo compleet mogelijk in beeld gebracht.

Voorlopig advies

Op 17 juni 2019 heeft de onafhankelijke Commissie m.e.r. een voorlopig advies over het MER uitgebracht. Deze Commissie is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. In haar voorlopig advies signaleert de Commissie m.e.r. bij de toetsing van het MER nog een aantal onvolkomenheden, die naar haar mening essentieel zijn voor het volwaardig meewegen van het milieubelang.

Aanvullende acties

Dit advies nemen wij als bevoegd gezag uiteraard serieus. De commissie adviseert het MER eerst aan te vullen en daarna pas het PIP vast te stellen. Hieraan wordt gehoor gegeven. We zijn op dit moment dan ook bezig om te bezien welke acties nodig zijn om de aanvullingen op het MER te kunnen doen. Hierna zal de Commissie m.e.r. het aangevulde milieueffectrapport (MER) beoordelen en een definitief advies uitbrengen. Dit definitieve advies wordt meegenomen in de besluitvorming van het PIP dat is voorzien voor het einde van 2019.

 

25 August 2019 | 15:37

David B J Cats

wanneer is de volgende inloopavond ? de vorige avond kreeg ik Uw bericht te laat binnen !

antwoord