heerlen-landgraaf

omgevingsmanager lars vervoort: ontwerp-inpassingsplan voor het mogelijk maken dubbelspoor zover gereed

Het ontwerp- inpassingsplan voor het mogelijk maken van een dubbelspoor tussen Heerlen en Landgraaf is zover gereed. Hieronder kunt u de tekeningen downloaden. Deze zijn overigens nog in bewerking, u kunt er dan ook geen rechten aan ontlenen. De definitieve tekeningen* worden samen met alle onderzoeksrapporten ter inzage gelegd zodra Gedeputeerde Staten het ontwerp-PIP en MER hebben vastgesteld. Dat is volgens de huidige planning februari 2019.

We vroegen omgevingsmanager Lars Vervoort naar hoe het proces is verlopen. Hij vertelt: “Daar waar we creatief moesten zijn, hebben we een oplossing gevonden. Bij de Rector Meussenstraat in Landgraaf schuiven we bijvoorbeeld bijna 1,75 meter op richting de Leenstraat en wordt zodoende de ‘pijn’ verdeeld over beide zijden langs het spoor. Dat is op verzoek van de omwonenden zelf. Aanvankelijk lag er een voorstel om alleen noordelijk op te schuiven, waarbij we in de tuinen van de Rector Meussenstraat zouden belanden.”

Een damwand in plaats van een talud

Bij de Rector Meussenstraat is er om het ruimtebeslag van de spooruitbreiding te minimaliseren, tevens gekozen voor het toepassen van een damwand. Vervoort: “Het alternatief was de aanleg van een talud waarbij we bij iedereen twee meter de tuin in zouden komen. Daar is in samenspraak met de bewoners dus bewust niet voor gekozen.” Een damwand wordt voorzichtig in de grond gedrukt en is zo’n twee meter hoog. Met er bovenop een kleine betonnen rand om de damwand bij elkaar te houden, die iets uitsteekt boven het spoor. Vervoort: “We hebben nu met de bewoners van de Rector Meussenstraat afgesproken samen te bekijken hoe we de zichtkant van de damwand uniform kunnen aankleden.”

Glas mij-weg en Spoordamstraat

Het spoor wordt verdubbeld om meer treinen te laten rijden naar Duitsland. De overwegveiligheid ter hoogte van het huidige station de Kissel zou afnemen. Daarom is besloten tot het sluiten van de overweg Glas Mij-weg. Het voorstel is om de wijkontsluitingsfunctie te herstellen door het verkeer (uitgezonderd vrachtverkeer) via het onderdoorgangetje aan de Kissel te leiden. Deze moet toch al geheel vernieuwd worden. De nieuwe onderdoorgang wordt circa zes meter opgeschoven richting Heerlen en de nieuwe weg wordt zover mogelijk – iets verdiept – langs het spoor aangelegd. Vervoort: “Ook voor het Glas mij-terrein zoeken we nu naar de meest optimale inpassing. Zo stellen we voor om van de beide parkjes meer een geheel maken. Met, waar inpasbaar, bomen langs het spoor, zodat we dat uit het zicht onttrekken en de bewoners een park-gevoel krijgen. En beton en asfalt halen we voor zover mogelijk weg. We stellen voor om de parkeerplaats te vervangen door insteekhavens voor zo’n twintig auto’s.”

 

Voorbeeld ontwerp- inpassingsplan

Station Heerlen

Voor station Heerlen is wat Vervoort betreft de meest optimale inpassing gevonden. “Hiervoor is een nieuwe wisselstraat ontworpen die ervoor zorgt dat de treinen er net iets soepeler doorheen gaan en ze minder lawaai maken. Beter dan dit kunnen we het niet maken.”

Onteigenen niet nodig

Daar waar aanvankelijk nog gesproken werd van onteigenen, blijkt dat nu niet meer aan de orde. “ProRail wilde aanvankelijk dat de sporen overal vierenhalf meter uit elkaar zouden liggen”, vertelt Vervoort. “Dat ging op een aantal punten gewoon niet lukken. Nu is het op enkele plekken teruggebracht tot vier meter. Die halve meter maakt echt een wereld van verschil. Dat doet overigens niets af aan de veiligheid, want zowel de Provincie als ProRail doen absoluut geen concessies als het om veiligheid gaat.”

Rekening houden met elkaar

Vervoort: “Waar we rekening konden houden met suggesties of eisen van omwonenden hebben we dat gedaan. Maar we kunnen natuurlijk nooit iedereen tevredenstellen.  We weten nu hoe we het precies kunnen gaan maken in de baan: waar komen de sporen, seinen, portalen etc. Nu is nog puzzelen over hoe de buitenkant er gaat uitzien. Maar ook dat gaat in samenspraak met de direct omwonenden de goede kant op.”

Bent u het niet eens met de plannen?

U heeft op twee momenten in de procedure de mogelijkheid om tegen het project op te komen. De eerste periode is na de vaststelling van het ontwerp-PIP. De termijn van zes weken voor het indienen van zienswijzen start met ingang van de dag waarop het ontwerp met bijbehorende stukken ter inzage is gelegd. De tweede mogelijkheid tot inspraak is na vaststelling van het definitieve PIP. Dat kan door het indienen van beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Lees er meer over!

*De tekeningen kunnen nog wijzigen tussen ontwerp en definitieve fase als gevolg van zienswijzen.