heerlen-landgraaf

alles wat u moet weten over: het mer en het pip

Zoals u wellicht weet, werken we aan een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en een MilieuEffectRapport (MER). Wat zijn dat precies voor documenten en waar in het proces kunt u als bewoner, bedrijf of organisatie nog reageren op de plannen voor de spoorverdubbeling? Hieronder lichten we een en ander toe.

Wat is een MER?

MER staat voor MilieuEffectRapport. Voordat er een besluit valt over de spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf worden alle milieueffecten van het project door middel van een milieueffectrapportage (m.e.r.) in kaart gebracht. Denk aan geluid, trillingen, externe veiligheid, natuur, archeologie en bodemkwaliteit. Het MER bevat de uitkomsten van dit onderzoek.

Vorig jaar is de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) vastgesteld. Wat is de functie van een NRD?

De NRD is een soort startnotitie van het MER. Het bestaat uit een projectbeschrijving en een beschrijving over welke milieuonderzoeken er nodig zijn, tot op welk detailniveau en tot hoever in de omgeving (de reikwijdte).

 

Wat is een Provinciaal Inpassingsplan?

De spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf wordt juridisch-planologisch geregeld via een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) als bedoeld in artikel 3.26 van de Wet ruimtelijke ordening. Het is vergelijkbaar met een bestemmingsplan, maar dan vastgesteld door de provincie. Omdat het spoortraject door Heerlen en Landgraaf loopt, zijn er praktische voordelen om dit te regelen in één PIP in plaats van in aparte gemeentelijke bestemmingsplannen.

Wat is het doel van een PIP?

In een PIP wordt, net als in een bestemmingsplan, bepaald welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden op een bepaald stuk grond zijn toegelaten. Het biedt hiermee inzicht in wat er op een stuk grond mag gebeuren en aan welke voorwaarden dit gekoppeld is. Er kan bijvoorbeeld geregeld zijn dat het spoor pas mag worden gebruikt als er geluidsschermen geplaatst zijn. Doordat een stuk grond in een PIP een bepaalde gebruiksfunctie heeft gekregen, wordt tevens gebruik voor andere doeleinden uitgesloten. Dit is een vorm van rechtsbescherming tegen ongewenste ontwikkelingen.

Waaruit bestaat het PIP precies?

Het PIP bestaat uit 3 onderdelen:

  • De verbeelding (plankaart)
  • De regels
  • De toelichting (onderbouwing)

Nummers 1 en 2 vormen samen het juridisch bindend kader waar de burger en overheid aan zijn gebonden.

Hebben burgers inspraak op de plannen?

In de Algemene wet Bestuursrecht is vastgelegd dat er op twee momenten in de procedure de mogelijkheid is voor inspraak. De eerste periode is na de vaststelling van het ontwerp-PIP. Volgens de Wet ruimtelijke ordening kan iedereen hier een zienswijze tegen indienen. De inspraaktermijn van zes weken start met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd. Zienswijzen kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden ingediend. Volgens de huidige planning besluiten Gedeputeerde Staten in maart 2019 tot het vaststellen van het ontwerp-PIP en het MER.

De tweede mogelijkheid tot inspraak is na vaststelling van het definitieve PIP. Dat kan door het indienen van beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep kan in beginsel enkel worden ingesteld door belanghebbenden die binnen zes weken een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp-inpassingsplan.

Zijn de rapporten niet moeilijk te doorgronden voor burgers?

Het kan zijn dat het PIP, het MER en alle onderliggende (milieu)onderzoeken moeilijk te begrijpen zijn. Hoewel de schrijvers van de stukken hun best doen het zo makkelijk en begrijpelijk als mogelijk op te schrijven, blijven het technische en vakinhoudelijke rapporten. Het projectteam van de spoorverdubbeling kan mensen helpen door uitleg te geven over hoe het rapportagesysteem werkt, zoals waar plannen en deelonderzoeken te vinden zijn. Ook inhoudelijke vragen kunnen beantwoord worden; er kan door het projectteam echter geen advies gegeven worden.

Waar is het (ontwerp) PIP en MER in te zien?

De online versie die te vinden is op www.ruimtelijkeplannen.nl is bindend. Daarnaast liggen de stukken zowel in de ontwerpfase als na definitief vaststellen ook ter inzage (op papier) bij de provincie Limburg en de betreffende gemeenten. Tevens wordt er melding gemaakt in de Staatscourant en in de huis-aan-huisbladen.

Hoe verloopt de procedure?

  • Het ontwerp-PIP en MER worden door Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg vastgesteld.
  • Het ontwerp-PIP en MER liggen na vaststelling zes weken ter inzage. Tijdens deze zes weken kan door eenieder zienswijzen worden ingediend. In deze inspraakperiode wordt het ontwerp-PIP en het MER tevens aan de Commissie m.e.r. ter toetsing voorgelegd. Deze onafhankelijke commissie adviseert over de inhoud van de milieurapporten.
  • Alle zienswijzen en het advies van de Commissie m.e.r. worden grondig bestudeerd, en de zienswijzen worden beantwoord.
  • Provinciale Staten stellen het definitieve PIP en eventueel een aanvulling op het MER vast.
  • Het definitieve PIP en  de eventuele aanvulling op het  MER liggen na vaststelling zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen binnen deze zes weken een beroepschrift indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
  • Het beroep wordt behandeld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

03/28/2019

Rob Janssen

Ls,

Is de dag van PIP en MER publicatie in ruimtelijke plannen al bekend? Is al 28-03. Kan nu nog niets vinden op ruimtelijke plannen.

Met vriendelijke groet,

Rob Janssen

03/28/2019

Katja Huijsmans

Beste Rob,

Bedankt voor je reactie. Je hebt het goed gezien, het staat helaas nog niet online vanwege een technisch euvel. Er wordt hard aan gewerkt en we verwachten dat de stukken vanmiddag nog online staan.

Met vriendelijke groet,
Katja Huijsmans

antwoord