heerlen-landgraaf

ter inzage legging: notitie reikwijdte en detailniveau

Voornemen tot het verdubbelen van het enkelspoor tussen station Heerlen en station Landgraaf en het toepassen van seinverdichting tussen station Landgraaf en de Duitse grens

Ingevolge artikel 7.27 Wet milieubeheer geven Gedeputeerde Staten van Limburg hierbij kennis van hun voornemen om een inpassingsplan als bedoeld in artikel 3.26 Wet ruimtelijke ordening op te stellen ten behoeve van het verdubbelen van het enkelspoor tussen station Heerlen en station Landgraaf. Naast de spoorverdubbeling bestaat tevens het voornemen seinverdichting toe te passen tussen station Landgraaf en de Duitse grens. In verband met de seinverdichting hoeft geen ruimtelijk besluit genomen te worden.

Milieueffectrapport en Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Vanwege de voorgenomen activiteit, bestaande uit voormelde spoorverdubbeling en seinverdichting, wordt een milieueffectrapportage (project-MER) opgesteld. Hierin wordt een beschrijving gegeven van de voorgenomen activiteit, de toestand van het milieu en de gevolgen van de voorgenomen activiteit voor het milieu. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt voorafgaand opgesteld en beschrijft onder meer de kaders en onderzoeksmethodiek voor het project-MER.

Inzage stukken

De ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau ‘Capaciteitsuitbreiding spoor Heerlen-Grens’ ligt vanaf donderdag 28 juni 2017 tot en met donderdag 24 augustus 2017 voor een ieder ter inzage in:
– het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht op werkdagen van 07.30-18.30 uur;
– in de gemeentehuizen te Heerlen, Landgraaf en Kerkrade op de aldaar gebruikelijke plaats en tijden.

Alle relevante informatie is ook digitaal te raadplegen via www.eurekarail.net.

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau vormt tevens de basis voor de raadpleging van de adviseurs en de bestuursorganen die op grond van de wet bij de voorbereiding van het inpassingsplan moeten worden betrokken. De Commissie voor de m.e.r. zal in deze fase niet vrijwillig om advies worden gevraagd omtrent het planvoornemen en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Het uiteindelijke project-MER zal wel ter advisering aan de Commissie voor de m.e.r. worden voorgelegd. Voor zover uit nog nader te verrichten onderzoek blijkt dat een passende beoordeling is vereist, zal deze gelijktijdig met MER worden opgesteld.

Zienswijze indienen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk zienswijzen kenbaar maken over het planvoornemen en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan:

College van Gedeputeerde Staten van Limburg,
t.a.v. dhr. M.J. Olgemöller
inzake: Zienswijze ‘Capaciteitsuitbreiding spoor Heerlen-Grens’
Postbus 5700
6202 MA MAASTRICHT

Nadere informatie

Voor nadere informatie over het planvoornemen en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met dhr. M.J. Olgemöller (tel. 06-528 821 86) of dhr. L. Vervoort (tel. 06-137 249 76).