aanpak

De ambitie van EurekaRail is duidelijk: grensoverschrijdende treinverbindingen in het belang van de reizigers, inwoners, ondernemers en kennisinstituten in de grensregio van België, Duitsland en Zuid-Nederland. EurekaRail wil daarom bij de ontbrekende schakels inzicht krijgen in de huidige situatie op het spoor en de gewenste oplossingen. Tegelijk gaan we in gesprek met de vele verschillende belanghebbenden, met als doel om de partijen op één lijn te krijgen én alvast voorbereidingen te treffen onze ambities te realiseren. Het programma EurekaRail pakt dat als volgt aan.

De projectorganisatie van EurekaRail heeft eerst de bottlenecks in kaart gebracht en met bestuurders, politici, ambtenaren en direct belanghebbenden draagvlak gecreëerd voor mogelijke oplossingen. Essentieel is de analyse van de maatschappelijke kosten en baten. Wat kost een grensoverschrijdende treinverbinding en wat levert een goed functionerend internationaal treinnet op voor de economie en het milieu? Wat zijn de groeikansen in aantallen treinreizigers op de verschillende trajecten? De antwoorden zijn meer dan positief.

Rode draad in EurekaRail is het verbinden van partijen en specialisten, het zoeken en vinden van funding en kennis delen. In zes jaar zijn de nodige concrete resultaten geboekt die motiveren om door te gaan met het aanjagen van grensoverschrijdend treinen. Er is nog volop werk aan de winkel, maar de eerste essentiële stappen zijn gezet; de internationale treinverbindingen in de grensstreken zijn aantoonbaar verbeterd.


Maarten van Gaans, gedeputeerde Mobiliteit Provincie Limburg:
‘De provincie Limburg is vanuit zijn specifieke ligging gericht op België en Duitsland. Snelle treinverbindingen zijn essentieel voor de economische ontwikkeling en culturele uitwisseling. Met als groot bijkomend voordeel dat reizen per trein veel beter voor het milieu is dan per auto. Door het verduurzamen van het mobiliteitsgedrag leveren we tevens een actieve bijdrage aan het Parijs-akkoord.’