aanpak

De ambitie van EurekaRail is duidelijk: grensoverschrijdende treinverbindingen in het belang van de reizigers, inwoners, ondernemers en kennisinstituten in de grensregio van België, Duitsland en Zuid-Nederland. EurekaRail wil daarom bij de ontbrekende schakels inzicht krijgen in de huidige situatie op het spoor en de gewenste oplossingen. Tegelijk gaan we in gesprek met de vele verschillende belanghebbenden, met als doel om de partijen op één lijn te krijgen én alvast voorbereidingen te treffen onze ambities te realiseren. Het programma EurekaRail pakt dat als volgt aan.

Inzicht

EurekaRail brengt de noodzakelijke ingrepen voor elk van de 5 spoortrajecten in beeld. Hierbij kijken we ook naar de huidige vervoersstromen – fiets, auto en OV – in de verschillende regio’s en de te verwachten ontwikkelingen daarin tot 2030.

Kennis delen

De informatie uit de verschillende onderzoeken delen we met zoveel mogelijk partijen die invloed hebben op het verbeteren van grensoverschrijdend treinreizen. Concreet betekent dit dat we op politiek en bestuurlijk niveau met vele partijen gesprekken voeren en presentaties houden om de ambities uit te dragen en de uitkomsten van de verschillende onderzoeken te delen. 

Samenwerking tot stand brengen

Een belangrijke uitdaging voor EurekaRail ligt in het organiseren van samenwerking. Het versterken en verder uitbouwen van de onderlinge relaties is een belangrijke stap om eensgezindheid te realiseren. Zo kunnen we binnen de grensregio’s onze krachten bundelen om effectief resultaat te boeken.

De verantwoordelijkheden voor het spoor in de betrokken landen verschillen sterk. Dat vraagt om goede afstemming tussen rijk en provincie, federale Belgische parlement, de Waalse en Vlaamse gewesten, de Duitse Bondsregering, deelstaat en Verkehrsverbände. Naast overheden gaat het er ook om de verschillende spoorbeheerders en vervoersmaatschappijen in de grensregio’s op één lijn te krijgen.

Uitvoering

De onderzoekswerkzaamheden dienen als voorbereiding op de daadwerkelijke realisatie van verbeteringen op het spoor in de grensregio’s. Beter grensoverschrijdend treinverkeer vraagt op een aantal trajecten om infrastructurele ingrepen, zoals elektrificatie of spoorverdubbeling. Ook zullen de veiligheidseisen en technische verschillen tussen de spoorsystemen in België, Duitsland en Nederland overbrugd moeten worden.

In de praktijk heeft dit al geleid tot de aanpak van spoorverdubbeling op het traject Heerlen – Landgraaf. Met als uiteindelijk doel een directe intercityverbinding Eindhoven-Heerlen-Aachen-Köln en een rechtstreekse treinverbinding in de driehoek Liège-Maastricht-Aachen.

Omgeving betrekken

Bij de infrastructurele ingrepen zal steeds nauw overleg plaatsvinden met omwonenden en andere betrokken partijen.

Funding

De Europese Unie onderkent het belang van betere treinverbindingen in de grensregio’s en heeft daarvoor diverse subsidies beschikbaar gesteld. Ook uit de regio wordt een bijdrage geleverd.